SRC-Chopin_interlab

SRC-Chopin_interlab

SRC-Chopin_interlab

Máy SRC Chopin xác định các ống dung môi, lưu trữ dữ liệu cân bột, bơm dung môi, lắc, ly tâm và rút ống sau đó tính toán hết tất cả các kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *